Efficient separation and purification of allophycocyanin from Spirulina (Arthrospira) platensis

Hai-Nan Su, Bin-Bin Xie, Xiu-Lan Chen, Jin-Xia Wang, Xi-Ying Zhang, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • Journal of Applied Phycology, March 2009, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s10811-009-9427-8
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang