Analysis of EZH2: micro-RNA network in low and high grade astrocytic tumors

  • Vikas Sharma, Suvendu Purkait, Sonam Takkar, Prit Benny Malgulwar, Anupam Kumar, Pankaj Pathak, Vaishali Suri, Mehar C. Sharma, Ashish Suri, Shashank Sharad Kale, Ritu Kulshreshtha, Chitra Sarkar
  • Brain Tumor Pathology, January 2016, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s10014-015-0245-1

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s10014-015-0245-1