Perfusion characteristics of late radiation injury of parotid glands: quantitative evaluation with dynamic contrast-enhanced MRI

Chun-Jung Juan, Cheng-Yu Chen, Yee-Min Jen, Hua-Shan Liu, Yi-Jui Liu, Chun-Jen Hsueh, Chao-Ying Wang, Yu-Ching Chou, Yao-Te Chai, Guo-Shu Huang, Hsiao-Wen Chung
  • European Radiology, July 2008, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s00330-008-1104-9
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s00330-008-1104-9

The following have contributed to this page: Dr Yee-Min Jen