CXCL12 Enhances Human Neural Progenitor Cell Survival Through a CXCR7- and CXCR4-Mediated Endocytotic Signaling Pathway

  • Bing Zhu, Dongsheng Xu, Xiaobei Deng, Qiang Chen, Yunlong Huang, Hui Peng, Yuju Li, Beibei Jia, Wallace B. Thoreson, Wenjun Ding, Jianqing Ding, Lixia Zhao, Yi Wang, Kristin Leland Wavrin, Shumin Duan, Jialin Zheng
  • Stem Cells, October 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/stem.1239

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/stem.1239

In partnership with:

Link to Wiley showcase