Serum quantitative proteomic analysis reveals potential zinc-associated biomarkers for nonbacterial prostatitis

  • Serum Quantitative Proteomics in Nonbacterial Prostatitis
  • Xiaoli Yang, Hongtao Li, Chengdong Zhang, Zhidi Lin, Xinhua Zhang, Youjie Zhang, Yanbao Yu, Kun Liu, Muyan Li, Yuening Zhang, Wenxin Lv, Yuanliang Xie, Zheng Lu, Chunlei Wu, Ruobing Teng, Shaoming Lu, Min He, Zengnan Mo
  • The Prostate, May 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/pros.23028

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/pros.23028

In partnership with:

Link to Wiley showcase