On-Water Polymerization of Phenylacetylene Catalyzed by Rh Complexes Bearing Strong π-Acidic Dibenzo[a,e]cyclooctatetraene Ligand

  • Pengfei Zhang, Hanghang Wang, Xiaosong Shi, Xinwen Yan, Xiaolu Wu, Shaowen Zhang, Bo Yao, Xiao Feng, Junge Zhi, Xiaofang Li, Bin Tong, Jianbin Shi, Lin Wang, Yuping Dong
  • Journal of Polymer Science Part A Polymer Chemistry, January 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/pola.28417

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/pola.28417

In partnership with: