In vitroandin vivostudies of the native isolates of nematophagous fungi from China against the larvae of trichostrongylides

  • Bo-Bo Wang, Feng-Hui Wang, Qiang Xu, Kang-Ying Wang, Yu-Jia Xue, Rui Ren, Jia-Qing Zeng, Yang Liu, Hai-Yan Zhang, Hai-Yu Wang, Bin Cai, Kui-Zheng Cai, Xin Cao
  • Journal of Basic Microbiology, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/jobm.201600620

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jobm.201600620

In partnership with: