Functional genetic variants of c-Jun and their interaction with smoking and drinking increase the susceptibility to lung cancer in southern and eastern Chinese

Binfang Huang, Bin Liu, Lei Yang, Yinyan Li, Mei Cheng, Dongsheng Huang, Hui Wang, Xin Zhang, Jian Zheng, Qingchu Li, Weidong Ji, Yifeng Zhou, Jiachun Lu
  • International Journal of Cancer, February 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/ijc.27407
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou

In partnership with: