LecT-hepa, a glyco-marker derived from multiple lectins, as a predictor of liver fibrosis in chronic hepatitis C patients

Kiyoaki Ito, Atsushi Kuno, Yuzuru Ikehara, Masaya Sugiyama, Hiroaki Saito, Yoshihiko Aoki, Teppei Matsui, Masatoshi Imamura, Masaaki Korenaga, Kazumoto Murata, Naohiko Masaki, Yasuhito Tanaka, Shuhei Hige, Namiki Izumi, Masayuki Kurosaki, Shuhei Nishiguchi, Michiie Sakamoto, Masayoshi Kage, Hisashi Narimatsu, Masashi Mizokami
  • Hepatology, October 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/hep.25815
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Masashi Mizokami