A New Silver(I) Aggregate Having an Octagonal Ag4S4 Core Where μ3-S Bonding Interactions Lead to a Nanotube Assembly that Exhibits Quasiaromaticity

Sotiris Zartilas, Nikolaos Kourkoumelis, Sotiris K. Hadjikakou, Nick Hadjiliadis, Panagiotis Zachariadis, Maciej Kubicki, Alexey Yu. Denisov, Ian S. Butler
  • European Journal of Inorganic Chemistry, March 2007, Wiley
  • DOI: 10.1002/ejic.200601187
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Sotiris Hadjikakou and Dr Nikolaos Kourkoumelis