The functional cytotoxic T lymphocyte-associated Protein 4 49G-to-A genetic variant and risk of pancreatic cancer

Ming Yang, Tong Sun, Yifeng Zhou, Li Wang, Li Liu, Xiaojiao Zhang, Xiaohu Tang, Mo Zhou, Pengqun Kuang, Wen Tan, Hui Li, Qipeng Yuan, Dianke Yu
  • Cancer, February 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/cncr.27455
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou

In partnership with: