Structure and Magnetic Properties of Pyridine Coordinated Sandwich-type Heteropolyanion {[Na(H2O)2]3[Ni(C5H5N)]3(AsW9O33)2}9−

Xue-Mei Liu, Chong-Ren Wang, Bin Liu, Gang-Lin Xue, Huai-Ming Hu, Ji-Wu Wang, Feng Fu
  • Chinese Journal of Chemistry, October 2005, Wiley
  • DOI: 10.1002/cjoc.200591412
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Bin Liu

In partnership with: