Tin/Platinum Bimetallic Nanotube Array and Its Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation.

Yu-Guo Guo, Jin-Song Hu, Hui-Min Zhang, Han-Pu Liang, Li-Jun Wan, Chun-Li Bai
  • ChemInform, May 2005, Wiley
  • DOI: 10.1002/chin.200522020
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Jin-Song Hu