A three-gene signature from protein-protein interaction network of LOXL2 - and actin-related proteins for esophageal squamous cell carcinoma prognosis

  • Xiu-hui Zhan, Ji-wei Jiao, Hai-feng Zhang, Chun-quan Li, Jian-mei Zhao, Lian-di Liao, Jian-yi Wu, Bing-li Wu, Zhi-yong Wu, Shao-hong Wang, Ze-peng Du, Jin-hui Shen, Hai-ying Zou, Gera Neufeld, Li-yan Xu, En-min Li
  • Cancer Medicine, May 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/cam4.1096

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/cam4.1096

In partnership with:

Link to Wiley showcase