Drawing and ultimate tenacity properties of polyamide 6/attapulgite composite fibers

Fang-Chang Tsai, Peng Li, Zhi-Wei Liu, Gang Feng, Ping Zhu, Chuen-Kai Wang, Kan-Nan Chen, Chi-Yuan Huang, Jen-taut Yeh
  • Journal of Applied Polymer Science, May 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/app.36970
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/app.36970

The following have contributed to this page: Fang-Chang Tsai

In partnership with: