Piezo-Phototronic Effect Enhanced Flexible Solar Cells Based on n-ZnO/p-SnS Core-Shell Nanowire Array

  • Laipan Zhu, Longfei Wang, Fei Xue, Libo Chen, Jianqiang Fu, Xiaolong Feng, Tianfeng Li, Zhong Lin Wang
  • Advanced Science, July 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/advs.201600185

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/advs.201600185

In partnership with:

Link to Wiley showcase