Determination of Polarization-Fields Across Polytype Interfaces in InAs Nanopillars

Luying Li, Zhaofeng Gan, Martha R. McCartney, Hanshuang Liang, Hongbin Yu, Wan-Jian Yin, Yanfa Yan, Yihua Gao, Jianbo Wang, David J. Smith
  • Advanced Materials, November 2013, Wiley
  • DOI: 10.1002/adma.201304021
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang

In partnership with: