Evidence for the Thermal Bleaching of Porites Corals From 4.0 ka B.P. in the Northern South China Sea

Shendong Xu, Kefu Yu, Shichen Tao, Chung-Che Wu, Yinghui Wang, Wei Jiang, Shaopeng Wang, Chuan-Chou Shen
  • Journal of Geophysical Research Biogeosciences, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/2017jg004091

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/2017jg004091

In partnership with: