Disruption of Wnt production in Shh lineage causes bone malformation in mice, mimicking human Malik-Percin-type syndactyly

Xiao-Jing Zhu, Yukun Fang, Yanan Xiong, Min Wang, Xueqin Yang, Yan Li, Xiaoyun Zhang, Zhong-Min Dai, Mengsheng Qiu, Ze Zhang, Zunyi Zhang
  • FEBS Letters, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/1873-3468.12963

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.12963

In partnership with: