Dr Atsushi Komuro

Current affiliation: Tohoku Daigaku