Vladimir Shafirovich

  • New York University
  • Professor, Chemistry
  • United States