All Stories

 1. Developing Methods for Building Intelligent Systems of Information Resources Processing Using an Ontological Approach
 2. "Just Culture" From the Perspective of Nursing Personnel
 3. Kultura jakości i czynniki ją kształtujące w szkołach wyższych
 4. Regional quality contests based on business excellence models - Pomeranian case study
 5. Wybrane uwarunkowania i problemy związane z prowadzeniem konkursów jakości opartych na modelu doskonałości na szczeblu lokalnym – studium przypadku
 6. Assessment of the Small Enterprise’s Maturity to Improvement Projects Based on the Lean Six Sigma Concept
 7. Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu
 8. How to improve the process of laundry services using LeanSix Sigma concept and support of IT tools
 9. Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji
 10. The High Quality Business School Academic Teacher of the 21st Century – Polish Students’ Perspective
 11. Płeć jako determinanta podejmowania decyzji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych w świetle wyników badań
 12. Motywowanie pracowników do zachowań proinnowacyjnych
 13. How to assess the maturity of small and medium-sized enterprises to Lean Six Sigma projects
 14. Academic teacher of 21st century
 15. Rola interesariuszy w działaniach na rzecz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością polskich uczelni
 16. Risk in nursuring
 17. Lean Six Sigma in Polish and French SMEs
 18. Safety systems in supply chains
 19. Six Sigma in SMEs
 20. Educational services assessment, Kano method/ usługi edukacyjne, metoda Kano
 21. interested parties in HE/ interesariusze uczelni
 22. Wybrane aspekty wykorzystania projakościowych systemów zarządzania w szkolnictwie wyższym
 23. Process oriented systems - documentation / dokumentacja systemów zarządzania orientacja procesowa
 24. Business process management - integracja reinżynierii procesów gospodarczych z kompleksowym zarządzaniem jakością
 25. Metoda określania wpływu procesów na realizację celów strategicznych jako narzędzie doskonalenia organizacji
 26. Quality in small healthcare units
 27. Wykorzystanie doświadczeń z systemem jakości przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 (II)
 28. Wykorzystanie doświadczeń z systemem jakości przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 (I)
 29. Koncepcja strat jakościowych Tagichiego
 30. Zdolność jakościowa procesu produkcyjnego