Nina Polchaninova

  • V.N. Karazin Kharkiv National University