Dr Narayana Reddy

  • GITAM University
  • Professor, Chemistry
  • India