Muratbay Sikhimbayev

  • Karaganda University of Economics Kazpotrebsoyuz