Kenya Takaku

  • Hiroshima Shiritsu Daigaku
  • Japan