Dr Kazuhiro Takimoto

  • Hiroshima Daigaku
  • Professor, Mathematics
  • Japan