Christian Kraetzer

  • Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Germany