Mr Anatoly Y Mirniy

  • Moskovskij gosudarstvennyj stroitel'nyj universitet
  • Research Associate, Civil Engineering & Construction
  • Russia